Brügmann AD Arte

Zaokrą­glony pro­fil skrzy­dła okien­nego wygląda bar­dzo ele­gancko, a jed­no­cze­śnie łączy w sobie naj­wyż­szą jakość nowo­cze­snych roz­wią­zań dla okien PCV. System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,8 mm (klasa A) powo­duje wysoką izo­la­cyj­ność cieplną i aku­styczną, przez co wyraź­nie obniża koszty ener­gii oraz zapew­nia naj­wyż­szy kom­fort miesz­ka­nia.

Pro­file AD Arte umoż­li­wiają two­rze­nie cie­ka­wych i atrak­cyj­nych wizu­al­nie pro­jek­tów kon­struk­cyj­nych okien i drzwi.