Category Archives: Okna PCV – BRUGMANN

Brügmann AD

System pro­fili Brüg­mann AD to kla­syczny i ele­gancki wygląd, który spro­sta wyma­ga­niom każ­dego użyt­kow­nika okien, cenią­cego sobie jakość i nie­za­wod­ność. System pię­cio­ko­mo­rowy, o sze­ro­ko­ści zabu­dowy 73 mm, gru­bość ścia­nek zewnętrz­nych > 2,8 mm (klasa A) wraz z dwoma uszczel­kami, zapo­bie­gają powsta­wa­niu most­ków ciepl­nych, a tym samym wpły­wają na wyraźną reduk­cję kosz­tów ener­gii.
Read more

bluEvoliution Salamander

Systemy okienne ener­go­osz­czędne dla domów pasyw­nych – sys­tem blu­Evo­lu­tion. Połą­cze­nie pro­fili blu­Evo­lu­tion i okuć acti­vPi­lot two­rzą nową gene­ra­cję naj­wyż­szej klasy okien. Opty­malna 6 komo­rowa kon­struk­cja pro­fili oraz 92 mm głę­bo­kość mon­tażu zabu­dowy, dają wysoką izo­la­cję ter­miczną i w efek­cie naj­wyż­szą efek­tyw­ność ener­ge­tyczną. Blu­Evo­lu­tion to połą­cze­nie inno­wa­cyj­nej tech­niki i kon­wen­cjo­nal­nej tech­no­lo­gii. Niskie pro­file ramy i skrzy­dła,…
Read more