bluEvoliution Salamander

Systemy okienne ener­go­osz­czędne dla domów pasyw­nych – sys­tem blu­Evo­lu­tion. Połą­cze­nie pro­fili blu­Evo­lu­tion i okuć acti­vPi­lot two­rzą nową gene­ra­cję naj­wyż­szej klasy okien. Opty­malna 6 komo­rowa kon­struk­cja pro­fili oraz 92 mm głę­bo­kość mon­tażu zabu­dowy, dają wysoką izo­la­cję ter­miczną i w efek­cie naj­wyż­szą efek­tyw­ność ener­ge­tyczną. Blu­Evo­lu­tion to połą­cze­nie inno­wa­cyj­nej tech­niki i kon­wen­cjo­nal­nej tech­no­lo­gii. Niskie pro­file ramy i skrzy­dła, umoż­li­wiają lep­sze doświe­tle­nie pomiesz­czeń. Co warte pod­kre­śle­nia, blu­Evo­lu­tion cha­rak­te­ry­zuje, nie­spo­ty­kany na rynku, inten­sywny, błysz­czący biały kolor. Okna w tym sys­temie dostępne są rów­nież w sze­ro­kiej pale­cie kolo­rów gład­kich oraz drew­no­po­dob­nych (w tym drewna szla­chet­nego) zarówno w okle­inach jed­no­stron­nych jak i dwu­stron­nych.
Zalety sys­temu blu­Evo­lu­tion Sala­man­der:

  • ele­gan­cja – sub­telne kształty,
  • róż­no­rod­ność – dwa rodzaje skrzy­deł:
  • zaokrą­glone – pół­zli­co­wane i kla­syczne – pła­skie,
  • oszczęd­ność – dużo lep­sza izo­la­cja ter­miczna, w związku z zasto­so­wa­niem nowo­
  • cze­snych zesta­wów szyb o gru­bo­ści 60 mm,
  • sta­bil­ność – wyni­ka­jąca z sze­ro­kich komór i dużych wzmoc­nień,
  • szczel­ność – osią­gana dzięki zasto­so­wa­niu potrój­nego sys­temu uszczel­nień –
  • dwie uszczelki opo­rowe i jedna środ­kowa,
  • jakość – pro­file w kla­sie A.